Odznaka Ziemi Wałbrzyskiej
R E G U L A M I N

I. CELE I POSTANOWIENIA OGÓLNE
.
1. Odznakę Ziemi Wałbrzyskiej zwaną dalej OZW, ustanowił Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej”
w Wałbrzychu na wniosek Zespołu Weryfikacyjnego ROK nr LXXXI przy O/PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej”.
2. OZW ma na celu popularyzację walorów krajoznawczych Ziemi Wałbrzyskiej, osiągnięć kulturalnych i gospodarczych oraz zachęcenie turystów do systematycznego poznawania piękna i dorobku okolic Wałbrzycha.
3. OZW jest odznaką dwustopniową.
4. Warunkiem zdobycia OZW jest zwiedzenie odpowiedniej liczby obiektów krajoznawczych określonych w niniejszym regulaminie.
5. Po zwiedzeniu wymienionych w wykazie (tabeli) obiektów krajoznawczych zdobywa się Odznakę Ziemi Wałbrzyskiej
– Za Wytrwałość.
.
II. WARUNKI ZDOBYWANIA OZW
.
1. OZW może zdobywać każdy po ukończeniu 7 – go roku życia.
2. OZW można zdobywać indywidualnie jak i w czasie wycieczek i imprez zbiorowych w rejonie Wałbrzycha.
3. Czas zdobywania OZW jest nieograniczony.
4. OZW zdobywa się zwiedzając wymienione w tabeli miejscowości i obiekty krajoznawcze Ziemi Wałbrzyskiej, w czasie wycieczek pieszych, górskich, kolarskich, motorowych, autokarowych i innych.
5. Minimalna ilość obiektów, w poszczególnych grupach i kategoriach potrzebna dla zdobycia OZW nie może być mniejsza niż ilość przedstawiona w tabeli. Kolejność i dobór zwiedzanych obiektów krajoznawczych i miejscowości jest dowolna.
6. Ustala się tabelę z wykazem miejscowości, obiektów stanowiących walory krajoznawcze Ziemi Wałbrzyskiej oraz normę ilości obiektów niezbędnych do zdobycia OZW oraz OZW – Za wytrwałość..
7. Uzyskanie potwierdzenia pobytu w miejscowościach wymienionych w tabeli w zakresie „Miasta Zabytkowego”, bez potwierdzenia zwiedzanych obiektów, które się w nich znajdują, daje podstawę do zaliczenia tylko ilości punktów, która przysługuje za tę miejscowość.
8. Miejscowości i obiekty zawarte w tabeli nie wyczerpują walorów krajoznawczych Ziemi Wałbrzyskiej. Zaliczane będą również inne obiekty, pod warunkiem ich rzeczywistej wartości krajoznawczej.
.
III. ZASADY POTWIERDZANIA POBYTU W MIEJSCOWOŚCIACH, ZWIEDZANIA OBIEKTÓW I WYKONYWANIA ZADAŃ DODATKOWYCH.
.
1. Podstawą do ubiegania się o OZW jest kronika wykonana samodzielnie lub karta potwierdzeń, w której zdobywający odznakę dokonuje wpisów zwiedzanych miejscowości, obiektów krajoznawczych i uzyskanie potwierdzenia pobytu.
2. Potwierdzeniem pobytu lub zwiedzenia obiektu może być odcisk pieczęci z nazwą miejscowości lub obiektu, wklejony bilet wstępu – zdjęcie wykonane samodzielnie. W przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia można wykonać samodzielnie opis z zaznaczeniem aktualnego stanu. Opis należy potwierdzić przez jedną z niżej wymienionych osób:
a) bez konieczności udziału w wycieczce:
– Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa,
– Instruktor Krajoznawstwa Polski
– Instruktor Krajoznawstwa Regionu
– Przodownik Turystyki Kwalifikowanej
– Przewodnik Turystyczny
b) pod warunkiem uczestnictwa w wycieczce
– Kierownik Wycieczek Szkolnych
– Organizator Turystyki PTTK
– Opiekun SKKT PTTK
– Instruktor Harcerski
3. Osoba potwierdzająca wpisuje do kroniki datę, czytelne imię i nazwisko oraz numer posiadanej legitymacji.
.
IV. ZASADY PRZYZNAWANIA I EWIDENCJI ODZNAKI
.
1. Po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów, kronikę lub kartę potwierdzeń przedkłada się osobiście lub listownie do Zespołu Weryfikacyjnego ROK nr LXXXI przy O/PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej” ul. M. Konopnickiej 19 w Wałbrzychu, która zatwierdza
i przyznaje OZW
2. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych OZW prowadzi Zespół Weryfikacyjny ROK nr LXXXI przy O/PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej”.
3. Ewidencja powinna zawierać numer kolejny w danym roku, stopień, imię i nazwisko, rok urodzenia, adres datę przyznania, podpisy osób przyznających OZW. W przypadku OZW – Za wytrwałość” nr kolejny przyznanej odznaki.
.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
.
1. Zdobycie OZW uprawnia do automatycznego otrzymania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej w stopniu brązowym (Rozdz. IV pkt. 22 – Regulaminu OK.) oraz innych Odznak, których warunkiem jest zdobycie jakiejkolwiek odznaki krajoznawczej.
2. Autorem projektu znaczka OZW, OZW – Za wytrwałość oraz regulaminu OZW jest Wojciech Tumidajewicz, który udostępnia projekt znaczka OZW, OZW – Za wytrwałość oraz regulamin OZW na zasadach licencji CC BY-SA-NC.
3. Złożenie kroniki lub karty potwierdzeń jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia rejestru zdobywców OZW oraz korespondencyjnych.
4. Rozpoczęcie zdobywania OZW przed 1 styczniem 2016 r. upoważnia do zdobywania OZW – „Za Wytrwałość” na zasadach z przed 2016 r.
5. Regulamin OZW został uchwalony przez Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej” w Wałbrzychu w dniu 29.10.2003 r. uchwałą nr 17/III/03 i wchodzi w życie z dn. 1 stycznia 2004 r. wraz ze zmianami zatwierdzonymi przez Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej” w Wałbrzychu: w dniu 21.10.2005 r. uchwałą nr 5/I/05 oraz zmianami wchodzącymi w życie z dn. 1 stycznia 2016 r;
uchwałą nr 54/III/2015. z dn. 31.08.2015 r.
6. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zespołu Weryfikacyjnego ROK nr LXXXI przy O/PTTK Ziemi Wałbrzyskiej.


Regulamin i karta potwierdzeń terenowych Odznaki Ziemi Wałbrzyskiej do pobrania >>>

Lista zdobywców Odznaki Ziemi Wałbrzyskiej  (aktualizacja 2016.07.01) >>>

Wykaz obiektów krajoznawczych oraz norma niezbędna do uzyskania OZW:

Grupy i rodzaje zwiedzanych obiektów krajoznawczych Wykaz nazw geograficznych poszczególnych obiektów, nazw miejscowości, które należy zwiedzić oraz miejscowości, w których znajdują się obiekty krajoznawcze Ilość obiektów wymagana do zdobycia OZW stopnia I
Rezerwaty Przyrodyi Parki Krajobrazowe Rezerwat Przyrody:· Góra Choina,· Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha,· Jeziorko Deisy,

Parki Krajobrazowe:

· Książański,

· „Sudety Wałbrzyskie”

1
Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, parki zabytkowe, ogrody botaniczne Cis „Bolko”, dąb „Chwalibóg”, Głazy narzutowe, Park Szwedzki, Park H. Wieniawskiego,
Al. Kasztanowa , Park Czettrizów,
Park im. T. Kościuszki
2
Miejscowości: zabytkowe, klimatyczne i uzdrowiska Boguszów – Gorce, Jedlina Zdrój Mieroszów, Sokołowsko, Szczawno Zdrój, Wałbrzych. 1
Zamki i ruiny zamków Cisy, Książ, Nowy Dwór, Radosna, Rogowiec, Grodno. 1
Pałace i dwory Jedlinka, Zamek Czettrizów, Struga 1
Kościoły i klasztory Grzmiąca, Rybnica Leśna, Sierpnica,
Stare Bogaczowice, Wałbrzych.
1
Ratusze, Budynki Urzędów Mieroszów, Szczawno Zdrój Wałbrzych. 1
Dawne obiekty turystyczne, przemysłowei komunikacyjne Schr. Andrzejówka, Boguszów – Gorce,
Głuszyca, Jedlina Zdrój, Walim, Wałbrzych, Zagórze Śl.
2
Muzea Okręgowe Wałbrzych, Zagórze Śląskie,
Muzeum Przemysłu i Techniki,
1
Dzieje walki narodu polskiego (pomniki i cmentarze) Czerwone Wzgórze, Głuszyca Górna, Kolce, Sokolec, Walim 1
Obiekty współczesne (powstałe po 1945 r.), Kościół pw. Podwyższenia Krzyża w Wałbrzychu, Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna 1

Dodaj komentarz