POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ
KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ

ODZNAKA TURYSTYCZNA
"Zdobywca Korony Sudetów Czeskich"
R E G U L A M I N

I.      Postanowienia wstępne.

1.        Odznaka Turystyczna „Zdobywca Korony Sudetów Czeskich”, zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Komisję Turystyki Górskiej PTTK Oddziału Wałbrzyskiego.

2.        Celem odznaki jest zachęcenie do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na terenie Sudetów Czeskich.

3.        Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.

4.        Odznaka nie posiada stopni, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

 

II. Warunki zdobywania odznaki.

5.        Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia.

6.        Odznakę zdobywa się w czasie pieszych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach.

7.        Wędrówkę odbywa się na znakowanych i nie znakowanych ścieżkach turystycznych na terenie Sudetów Czeskich (materiałem pomocniczym mogą być przewodniki Marka Staffy „Sudety Czeskie Szlaki Znakowane” oraz „Sudety – Czechy, Morawy – Międzynarodowy Szlak Atlantyk – Morze Czarne E3”).

8.        Odznakę zdobywa się przez zdobycie wszystkich szczytów górskich wymienionych w załączniku w dowolnie wybranej kolejności.

9.        Zdobywanie odznaki można łączyć ze zdobywaniem innych odznak na terenie Sudetów Czeskich.

 

III. Weryfikacja.

10.     Podstawą weryfikacji odznak jest książeczka weryfikacyjna zdobywcy KSCz, kronika wycieczek prowadzona własnoręcznie lub książeczka GOT. W książeczce weryfikacyjnej winny znajdować się niżej wymienione rubryki:

-          data wycieczki,

-          nazwa zdobywanego szczytu,

-          trasa wędrówki,

-          miejsce na potwierdzenie,

-          miejsce na wklejkę weryfikacyjną.

11.     Podstawą do zaliczenia wędrówki są potwierdzenia terenowe zebrane w książeczce, jak również podpisy osób uprawnionych: przewodników, przodowników lub instruktorów PTTK oraz opiekunów SKKT o ile uczestniczyli w wędrówce albo przebywali na trasie wędrówki.

12.     Odznakę Zdobywcy Korony Sudetów Czeskich przyznaje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.

13.     Książeczkę prawidłowo wypełnioną z poświadczeniami odbycia wędrówek na poszczególne szczyty należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK Zioemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu, ul. Konopnickiej 19 (wejscie od ul. Lewartowskiego) lub przesłać pocztą wraz z załączoną kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi.

14.     Książeczki zweryfikowane otrzymają wklejki potwierdzające zdobycie odpowiednich szczytów.

15.     Zweryfikowanie i otrzymanie wklejek na wszystkie szczyty Sudetów Czeskich wymienione w załączniku upoważnia do otrzymania dyplomu-legitymacji oraz wykupienia i noszenia odznaki.

 

IV. Przepisy przejściowe i końcowe.

16.     Wnioskuje się o uroczyste wręczanie dyplomów-legitymacji odznaki Zdobywcy Korony Sudetów Czeskich podczas rajdu pieszego górskiego organizowanego przez KTG Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu na szczycie Wielkiej Sowy. Rajd ten jest organizowany w miesiącu wrześniu w ramach Międzynarodowego Dnia Turystyki.

17.     Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu w dniu 20 lutego 2008 r. (uchwała Nr 41/IV/08  i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Złącznik do regulaminu