konkurs-krasomowczy-2016

ORGANIZATORZY:

Oddział PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej” w Wałbrzychu- Rada ds. Dzieci i Młodzieży;

ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU:

Celem Konkursu Krasomówczego jest przede wszystkim zwrócenie uwagi młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, rozbudzenie zamiłowania do pięknego, sugestywnego mówienia, kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego
i logicznego formułowania  myśli.

Celem konkursu jest również rozbudzenie zainteresowań krajoznawczych wśród młodzieży, zachęcenie jej do poznawania własnego regionu, jego historii i dorobku, do wyszukiwania ciekawych tematów, a następnie prezentowania ich w Konkursie.

TEMATYKA:

Tematyka jest dowolna, powinna jednak być związana z turystyką
i krajoznawstwem. Sugerujemy prezentację walorów własnego regionu, jego zabytków, historii, współczesnych osiągnięć, sylwetek ciekawych ludzi, bliskich sercu uczestnika oraz zasłużonych dla kraju i regionu.

TERMIN , MIEJSCE  I  PRZEBIEG  KONKURSU:

         Konkurs dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych odbędzie się w dniu 22 października 2016 r. w godz. 10.00.-14.00. (sobota)
w Wałbrzychu- Park Sobieskiego, w schronisku PTTK „Harcówka”. W popisach krasomówczych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych  każdy uczeń otrzymuje
do swojej dyspozycji 5 minut na zaprezentowanie uprzednio wybranego
i zgłoszonego tematu. Uczestnik jest zobowiązany do pełnego wykorzystania limitu czasu z tolerancją 30 sek. O kolejności wystąpienia zadecyduje losowanie.

Do finału zakwalifikowanych zostanie od trzech do  pięciu najlepszych uczestników eliminacji z każdej kategorii na podstawie werdyktu Jury.
W przesłuchaniach finałowych uczestnicy do swojej dyspozycji otrzymują 3 minuty na zaprezentowanie bez wcześniejszego przygotowania wylosowanego tematu, nawiązującego do walorów turystyczno-krajoznawczych Dolnego Śląska. Uczestnik jest zobowiązany do pełnego wykorzystania limitu czasu z tolerancją 30 sekund.
O kolejności wystąpienia uczestnika oraz o przedstawianym temacie zadecyduje losowanie. Suma punktów zdobytych w przesłuchaniach 5 i 3 minutowych zdecyduje o zajęciu miejsca w konkursie. Uwaga! Komisja konkursowa może
z uzasadnionych przyczyn nie przeprowadzać przesłuchań finałowych. Wtedy
o kolejności zajętych miejsc w konkursie decyduje liczba punktów zdobytych
w przesłuchaniach eliminacyjnych.

         W popisach krasomówczych dla szkół ponadgimnazjalnych każdy uczeń otrzymuje do swojej dyspozycji 10 minut na zaprezentowanie uprzednio wybranego i zgłoszonego tematu. Do finału zakwalifikowanych zostanie pięciu najlepszych uczestników eliminacji na podstawie werdyktu Jury. W przesłuchaniach finałowych uczestnicy do swojej dyspozycji otrzymują 3 minuty
na zaprezentowanie bez wcześniejszego przygotowania wylosowanego tematu, nawiązującego do walorów krajoznawczych Dolnego Śląska. Uczestnik jest zobowiązany do pełnego wykorzystania limitu czasu z tolerancją 30 sekund.
O kolejności wystąpienia zadecyduje losowanie. Suma punktów zdobytych
w przesłuchaniach 10 i 3 minutowych zdecyduje o zajęciu miejsca w konkursie.

Uwaga! Komisja konkursowa może z uzasadnionych przyczyn nie przeprowadzać przesłuchań finałowych. Wtedy o kolejności zajętych miejsc w konkursie decyduje liczba punktów zdobytych w przesłuchaniach eliminacyjnych.

Dwóch najlepszych krasomówców z kategorii szkół podstawowych
i gimnazjalnych uczestniczy w finale ogólnopolskim w Legnicy, zaś z kategorii szkół ponadgimnazjalnych w finale ogólnopolskim na zamku w Golubiu-Dobrzyniu.

Należy pamiętać, że jest to konkurs krasomówczy, a nie recytatorski
i prezentowanie wyuczonych na pamięć tematów nie będzie mile widziane. Wypowiedzi powinny być spontaniczne, sugestywne, prezentowane barwną i piękną polszczyzną.

KRYTERIA OCEN:

Przy ocenie Jury będzie brało pod uwagę:

  • zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu,
  • konstrukcję wypowiedzi,
  • ogólną prezentację tematu,
  • sugestywność wypowiedzi,
  • jasność i logiczność formułowanych myśli,
  • płynność oraz poprawność wyrażania się,
  • bogactwo języka i jego barwność,
  • dostosowanie tekstu do osobowości i wieku występującego,
  • kontakt ze słuchaczami;

NAGRODY:

Dyplomy za udział otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu

Dyplomy za miejsca I-III

Nagrody rzeczowe za miejsca I-III oraz wyróżnienia

Podziękowania i upominki dla opiekunów za przygotowanie uczniów do konkursu

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W konkursie uczestniczą dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szkoła na etap wojewódzki może zgłosić
w każdej z kategorii maksymalnie 2 uczniów. Zgłoszenia należy dokonać pisemnie (pocztą, faksem lub pocztą mailową) w terminie do dnia 17 października  2016 roku na adres: Oddział PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej”,
ul. Konopnickiej 19, 58-300 Wałbrzych

Uczestnicy,  ich opiekunowie (na zasadzie 1 uczestnik plus 1 opiekun) oraz pozostali uczestnicy imprezy (dodatkowi opiekunowie, rodzice, osoby towarzyszące) otrzymują poczęstunek, pamiątkową odznakę, dyplom, zaś laureaci nagrody rzeczowe. Udział każdego uczestnika i jego opiekuna jest bezpłatny. Uczestnictwo dodatkowych osób w imprezie jest odpłatne i wynosi 15 zł. od osoby. Płatności należy dokonać najpóźniej w dniu konkursu. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (74)84-240-52.

Na stronie internetowej www.pttk.pl  → http://www.mlodziez.pttk.pl/z-wami/do-pobrania/file/27– zamieszczony jest regulamin finału Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Wiceprezes ds. turystyki młodzieżowej  PTTK Oddziału „Ziemi Wałbrzyskiej”

(-) Artur Ciempa

Impreza dofinansowana ze środków budżetu Gminy Wałbrzych

Druki do pobrania:

Regulamin Konkursu Krasomówczego – wersja PDF do wydruku >>>